pile of books 1

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych:

 • Liceum ogólnokształcące dla absolwentów gimnazjum
 • Uzupełniające liceum ogólnokształcące dla absolwentów szkoły zawodowej
 • Szkoły policealne dla dorosłych (dla osób posiadających wykształcenie średnie, matura nie jest wymagana)

Kształcimy na kierunkach:

Nauka na wszystkich kierunkach kończy się egzaminem państwowym, po zdaniu którego nasi absolwenci uzyskują tytuł technika wybranego zawodu!


TECHNIK ADMINISTRACJI

Opis zawodu:

 • interpretacja i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa
 • przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów
 • posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową
 • redagowanie pism, korespondencji, sprawozdania, notatki służbowej
 • sporządzanie protokołów, umów o pracę, regulaminów pracy i wynagrodzenia
 • przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji

TECHNIK BHP

Opis zawodu:

 • przygotowanie analiz dotyczących bhp oraz propozycji usunięcia zagrożeń
 • badanie przyczyn wypadków w pracy- wnioskowanie o ich usunięcie
 • prowadzenie rejestrów dokumentów dotyczących wypadków, chorób zawodowych
 • prowadzenie szkolenia wstępnego nowo przyjętych pracowników

TECHNIK INFORMATYK

Opis zawodu:

 • opracowanie, uruchamianie i obsługa własnych programów aplikacyjnych
 • obsługa komputera, z wykorzystaniem gotowych pakietów oprogramowania użytkowego i narzędziowego
 • projektowanie i wykonywanie bazy danych i ich oprogramowania aplikacyjnego
 • administrowanie baz danych i systemów przetwarzania informacji
 • dobieranie konfiguracji sprzętu i oprogramowania komputerowego
 • obsługa lokalnej sieci komputerowej
 • posługiwanie się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu oraz innymi językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL
 • programowanie w wybranych językach, w szczególności w Pascal, C++
 • opracowanie algorytmów według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych
 • uruchamianie i obsługa urządzenia peryferyjne systemu komputerowego
 • usuwanie uszkodzenia powstające w urządzeniach systemu komputerowego
 • prowadzeni prac serwisowych w punktach naprawy

TECHNIK OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

Opis zawodu:

 • opiekun pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi
 • współpraca z zespołem terapeutycznym poprzez tworzenie i realizację indywidualnych programów oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej
 • w bezpośredniej opiece nad podopiecznym realizacja indywidualnego planu pracy i opieki, pomoc w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi lub pełni funkcje zastępcze
 • organizacja osobie podopiecznej czasu wolnego umożliwiającego samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej
 • praca w domach pomocy społecznej dla dzieci oraz domach pomocy społecznej dla dorosłych

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Opis kierunku:

 • wykonywanie różnego rodzaju rozliczeń, bilansów, raportów finansowych w oparciu o przepisy prawa podatkowego
 • dokonywanie rozliczeń z fiskusem
 • ewidencjonowanie dokumentów finansowych, rachunków, faktur
 • prowadzenie rejestru transakcji finansowych przedsiębiorstw
 • sprawdzanie dokładności dokumentów i rejestrów na podstawie ustaw o rachunkowości i przepisów podatkowych
 • prowadzenie i organizacja pracy działów księgowych firm
 • nadzorowanie spłat i ściągania należności

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Opis zawodu:

 • organizowanie i kierowanie działalnością wewnętrznych służb ochrony
 • realizacja zadań z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych
 • absolwenci spełniają wymagania dotyczące wykształcenia niezbędnego do ubiegania się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia
 • posługiwanie się wiedzą z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego i finansowego

TECHNIK WETERYNARII

Opis zawodu:

 • prowadzenie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących
 • wykonywanie zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt
 • wykonywanie czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; -wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt
 • wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • wykonywanie czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa
 • prowadzenie i obsługa ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)
 • praca w zakładach leczniczych dla zwierząt, organach inspekcji weterynaryjnej
 • technik weterynarii może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego czy usług inseminacyjnych

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO

Opis zawodu:

 • planowanie i organizowanie przewozu drogowego podróżnych oraz transportu ładunków
 • wykonywanie prac związanych z obsługą środków transportu drogowego
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków
 • umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych
 • praca w przedsiębiorstwach transportu osób i ładunków oraz firmach posiadających pojazdy samochodowe

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

Opis zawodu:

 • montowanie, uruchamianie, konfigurowanie i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych, transmisję danych i inżynierię ruchu w sieciach cyfrowych
 • umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu optoelektroniki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, cyfrowych systemów transmisyjnych oraz protokołów sieciowych
 • praca w przedsiębiorstwach i organizacjach eksploatujących systemy telekomunikacyjne oraz firmach świadczących usługi telekomunikacyjne (budowa, eksploatacja i utrzymanie systemów i sieci telekomunikacyjnych)