medicalsKształcimy na kierunkach:

Co nas wyróżnia:

 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna w tym wykładowcy uczelni wyższej
 • w pełni wyposażone, profesjonalne pracownie dydaktyczne
 • atrakcyjne czesne, płatne w ratach
 • rekrutacja bez egzaminów wstępnych
 • szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Opis zawodu:
 • przyrządzanie leków recepturowych niezawierających w swoim składzie trucizn i środków odurzających
 • przygotowywanie do sprzedaży leków gotowych
 • wydawanie wybranych produktów leczniczych i wyrobów medycznych pacjentom
 • uczestniczenie w prowadzeniu analiz w laboratoriach oraz kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • organizowanie pracy punktu aptecznego
 • udział w nadzorowaniu procesów technologicznych produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym
 • obsługiwanie aparatury, urządzeń przemysłu farmaceutycznego, aparatury laboratoryjnej oraz sprzętu aptecznego
 • praca w aptekach sklepach zielarsko-medycznych, sklepach zielarsko-drogeryjnych i sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego; hurtowniach farmaceutycznych; zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz zakładach przetwórstwa zielarskiego, laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego, laboratoriach naukowo-badawczych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, inspekcji farmaceutycznej

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Opis zawodu:
 • rehabilitacja i inne formy terapii zajęciowej (m.in. elementów rzemiosła, gospodarstwa domowego, organizacji czasu wolnego) do prowadzenia zajęć usprawniających z pacjentami
 • planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta
 • prowadzenie terapii zajęciowej w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej ludzi chorych i niepełnosprawnych
 • prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego
 • komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu rehabilitacyjnego
 • praca w szpitalach, sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, hospicjach, szkołach specjalnych

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Opis zawodu:
 • rozwój , wychowanie i pielęgnowanie małego dziecka
 • prowadzenie zabaw i zajęć, zaspokajania potrzeb, obserwowania stanu zdrowia, współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka
 • wykorzystywanie w pracy z dzieckiem muzyki i utworów literackich, wykorzystywanie pomocy do zabaw, dbanie o bezpieczeństwo dzieci
 • modyfikowanie metod pracy zależnie od okresu rozwoju dziecka oraz zaburzeń w rozwoju i problemów wychowawczych
 • praca w żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka, sanatoriach, dziecięcych oddziałach szpitalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w środowisku domowym dziecka

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Opis zawodu:
 • opieka nad stanem higienicznym poradni i gabinetów stomatologicznych oraz ich wyposażeniem
 • przygotowanie gabinetu stomatologicznego i stanowiska do pracy – kompletowanie odpowiedniego zestawu narzędzi podstawowych
 • przygotowanie pacjenta do zabiegu (fizycznie i psychicznie)
 • asystowanie lekarzowi stomatologowi podczas zabiegu
 • przygotowanie i podawanie narzędzi i leków niewchodzących w skład podstawowych zestawów lub wyposażenia stolika lekarskiego
 • przygotowanie potrzebnych do zabiegu materiałów i masy wyciskowej w przypadku zabiegów protetycznych
 • obsługa sprzętu diagnostycznego (lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zagłębniki, lampa doustna) i leczniczego (narzędzi do uzupełniania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne)
 • kontrola tętna i ciśnienia krwi pacjenta podczas zabiegów chirurgicznych
 • wyjaławianie, odkażanie oraz konserwacja narzędzi i urządzeń stomatologicznych
 • współdziałanie z lekarzem stomatologiem w udzielaniu pomocy w nagłych wypadkach
 • prowadzenie ewidencji pacjentów, dokumentacji leczniczej wykonywanych zabiegów i książki inwentarzowej gabinetu
 • pomoc lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych (usuwanie kamienia, fluorowanie itp.)

OPIEKUN MEDYCZNY

Opis zawodu:
 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • asystowanie personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej
 • aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej
 • zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
 • zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia
 • wykonywanie zabiegów higienicznych
 • asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
 • użytkowanie urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych
 • konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
 • praca w szpitalach - oddziały szpitalne,zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,indywidualna opieka w domu pacjenta, środowiskowe domy pomocy, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Opis zawodu:
 • wykonywanie wstępnych badań diagnostycznych, higienizacji pacjentów w różnym wieku
 • dobieranie środków do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej
 • prowadzenie porad dietetycznych
 • wykonywanie zabiegów takich jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych
 • przygotowywanie pacjenta do zabiegu stomatologicznego, oraz przekazuje zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu
 • sprawdzanie parametrów życiowych pacjenta w trakcie i po zabiegu
 • współpraca z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy
 • sporządzanie dokumentacji pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu
 • współpraca m.in. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną
 • sporządzanie dokumentacji elektronicznych wykonanych badań radiologicznych w gabinecie dentystycznym
 • sporządzanie terminarzu przyjęć pacjentów
 • praca w gabinetach dentystycznych oraz gabinetach profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach