REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 - GIMNAZJUM
 1. W roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum Akademickiego Centrum kształcenia przy PWSZ w Mławie planuje się otwarcie maksymalnie 2 klas pierwszych, maksymalnie po 20 osób w każdej klasie.
 2. Rekrutacja do szkoły odbywa się w trzech etapach:
  • Etap I - zapisy wstępne
  • Etap II - składanie dokumentów
  • Etap III - uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej.

Termin: zgodnie z Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2015/2016

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00

Dokumenty:

  • podanie o przyjęcie i karta zapisu dziecka do gimnazjum,
  • opinia lub orzeczenie (jeżeli są) Poradni PP,
  • informacja o ewentualnym zwolnieniu z wf,
  • dyplomy potwierdzające najważniejsze osiągnięcia (rejonowe, wojewódzkie, ogólnopolskie): konkursy przedmiotowe, sportowe lub artystyczne dziecka (kl. IV - VI szkoły podstawowej),
  • 4 aktualne zdjęcia, podpisane na odwrocie

Terminy:

  • 28 czerwca (godz. 13:00 - 16:00),
  • 1 lipca (godz. 8:00 - 11:30),

Uczeń ubiegający się o miejsce w Gimnazjum lub jego rodzice (prawni opiekunowie) dostarczają do sekretariatu Szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wyniku sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej,
  • dyplomy potwierdzające najważniejsze osiągnięcia (rejonowe, wojewódzkie, ogólnopolskie): konkursy przedmiotowe, sportowe lub artystyczne dziecka (kl. IV - VI szkoły podstawowej).
 1. Lista przyjętych kandydatów zostanie wywieszona na tablicach informacyjnych Gimnazjum 1 lipca 2015 roku do godz. 12:00.
 2. Rodzice kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci w poczet uczniów Gimnazjum są proszeni o odebranie dokumentów w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji lub w dniu następnym do godziny 15:00.
 3. Dla rodziców kandydatów przyjętych w poczet uczniów Gimnazjum 23 sierpnia o godz. 16:00 odbędzie się zebranie informacyjne, dotyczące następujących zagadnień:
  • programy nauczania i podręczniki,
  • Statut i regulaminy gimnazjum dotyczące uczniów,
  • wyjazd integracyjny,
  • zajęcia dodatkowe,
  • uzupełnienie dokumentów,
  • podpisanie umów z rodzicami