Egzamin praktyczny:

9.01.2019 r. godz. 9:00

 • RL.10 (technik weterynarii pp2017)
 • R.09 (technik weterynarii pp2012)

9.01.2019 r. godz. 13:00

 • MS.12 (technik BHP)
 • R.11 (technik weterynarii pp2012)

Egzamin pisemny:

10.01.2019 r. godz. 10:00

 • RL.10 (technik weterynarii pp2017)
 • R.09 (technik weterynarii pp2012)

10.01.2019 r. godz. 12:00

 • MS.12 (technik BHP)
 • R.10 (technik weterynarii pp2012)

10.01.2019 r. godz. 14:00

 • A.65 (technik rachunkowości)
 • R.11 (technik weterynarii pp2017)
 • Z.19 (technik farmaceutyczny)
Facebook